I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http.sklep.szlafroki.com, zwanego dalej„Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest L&L s.c z siedzibą w Piotrkowie Tryb, przy ulicy Belzackiej 187, NIP 7712669157, REGON 592304997 Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

3. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich,
w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbieraniadanych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), a także w celach dodatkowych np. wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne(t.j. Dz.U. z2014 poz.243),jednakwyłącznie za dodatkowo wyrażoną zgodą Użytkownika Serwisu.

III. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, a także prawo dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołać wyrażoną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Informacja w tym zakresie powinna zostać skierowana na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania
jego danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
Warszawa).

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także dostawcom usług IT.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Przetwarzanie danych

1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich.

2. Z uwzględnieniem pkt III.2. niniejszej Polityki prywatności dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.

VI. Mechanizm cookies

Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tym czasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych
dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub rodo@szlafroki.com IX. Zmiany PolitykiPrywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

Data: 2018-05-25